Lệnh đối xứng trong Autocad – Giới thiệu sơ lượt lệnh Mirror